Witamy na stronie Gminy Wieniawa

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin i inwestycji w naszej Gminie. W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu uzyskania pomocy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa 

woj. mazowieckie
telefon telefon: 48 673 00 01

faks telefax: 48 673 02 44
email e-mail: ug_wieniawa@interia.plWójt Gminy Wieniawa informuje, iż w dniu
24 grudnia 2014 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy w zamian za 01.11.2014 r.


Mieszkańcy Gminy Wieniawa

uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje odnośnie
 
WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH wyznaczonych na dzień 22.02.2015 r. są na bieżąco zmieszczane na niniejszej stronie w zakładce Informator gminny/WYBORY znajdujacej się po lewej stronie.


Publikacja książki

W gminie Wieniawa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja „W gminie Wieniawa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4
– LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Placówka Terenowa KRUS w Przysusze informuje o przestrzeganiu zasad BHP podczas prac wykonywanych w okresie jesienno-zimowym.

szczegółowe informacje


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków przez producentów i plantatorów wiśni i porzeczki czarnej aby zrekompensować straty wynikające z niskich cen. Wsparcie będzie realizowane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.
Aby otrzymać taką pomoc, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do 15 października 2014 r. we właściwym biurze powiatowym Agencji ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie, że nie korzystało się z takiego wsparcia. Ponadto trzeba również przedstawić oświadczenie o powierzchnii, jaką zajmowały w 2014 roku owocujące uprawy czarnej porzeczki i wiśni.


 


MIESZKAŃCY GMINY WIENIAWA

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XX.241.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 czerwca 2014 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wieniawie Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Wieniawie 66-9145-1040-2000-0055-2000-0001 lub w kasie Urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskac w pokoju nr 9 lub pod nr tel. 48 383 37 82. Poniżej zamieszczono przykładowo wypełniony wzór formularza "Polecenie przelewu", a także możliwość do własnoręcznego wypełnienia.

wzór 

polecenie przelewu - wydruk


I N S P E K C J A   W E T E R  Y N A R Y J N A

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PRZYSUSZE

dotyczy: informacji ws. przyjmowania tusz zwierząt

pobierz 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

  


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje o rejestrowaniu gospodarstw rolnych prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich celem dokonania wpisu do rejesrtu zakładow podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który to wpis jest obowiązkowy.
Dokumenty niezbędne do zarejestrowania to:
- wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS  pobierz
 wniosek dostępny na stronie www.przysucha.psse.waw.pl w zakładce pliki do pobrania oraz w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej;
- zaświadczenie o nadanym nr identyfikacyjnym ARiMR.
              PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 
GMINY WIENIAWA

zarządzenie                    projekt programu               formularz konsultacyjny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przysusze
informuje, że od dnia 27.01.2014 r. nastąpiła zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przysusze.

Nowa siedziba mieści się w budynku przy ul. SZKOLNEJ 7, 26-400 Przysucha (III piętro - wejście północna klatka od strony basenu).

tel./fax 48 675 23 13
tel. kom. 607 180 633


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w WIENIAWIE

INFORMUJE, IŻ OD 27 STYCZNIA 2014 r.
nastąpiła zmiana lokalu.
Obecnie siedziba GOPS mieści się
w pomieszczeniach po byłym Komisariacie Policji w Wieniawie.
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
(wejście z lewej strony)

Telefon: 48 375-79-11- Kierownik i pracownicy socjalni

Telefon: 48 675-58-29 - Pracownik ds. realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

e-mail: gops.wieniawa@interia.pl


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że do badania zwierząt rzeźnych 
i mięsa poza rzeźniami na terenie powiatu przysuskiego zostali wyznaczeni:

lek. wet. Robert Ziomek, zam. Wieniawa,  ul. Szkolna 11, tel. 48 673 00 84, tel. kom. 0 605 132 663.
lek. wet. Andrzej Karkoszka, zam. Przysucha, ul. Hubala 37/3, tel. 48 675 35 16, tel. kom. 0 605 303 689.
lek. wet. Marek Kania zam. Wysokin, ul. Warszawska 6, tel. 48 671 60 27, tel. kom. 0 692 220 953
lek. wet. Krzysztof Bochyński, zam. Potworów, ul. Lipowa 26, tel. 48 671 30 95, tel. kom. 0 501 665 558.
lek. wet. Tomasz Pałka zam. Szydłowiec, ul. Iłżecka 26a, tel. 48 617 12 13, tel. kom. 0 604 736 811


Wójt Gminy Wieniawa

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy,  albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) - tekst jednolity -

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 17 II PIĘTRO  

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego .pdf   Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego .doc

Procedura zwrotu akcyzy w 2014 r.INFORMACJE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE:   PRAWO LOKALNE  ---->  Podatki i opłatyPRZEDSIĘBIORCO!

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściGMINNY PROGRAM

OPIEKI NAD ZABYTKAMI

NA LATA 2013- 2016

DLA GMINY WIENIAWA

(pobierz)UWAGA!!
Został uruchomiony 
NABÓR WNIOSKÓW
przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na
"PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH"
PRZEDSIĘBIORCO

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie
z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.
BROSZURA INFORMACYJNA


Opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłata produktowa
Opłata za substancje kontrolowane
Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie   OBWIESZCZENIE                  PROGRAM USUWANIA AZBESTU


INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Przysusze


Ulotka
Praktyczna wskaówki dla rolników w przypadku konieczności uboju
zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH!!!
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
im. L. Skowyry w Przysusze

paczka 1     paczka 2      paczka 3     paczka 4     INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW dot. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

INFORMACJA GOPS

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII
W PRZYSUSZE

informuje o wystapieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi

(*) Pismo INFORMACYJNE

(*) Informacja o chorobie APŚ

   Związek Gmin Radomka

    


      

 DZIELNICOWY REJONU NR IX
OBEJMUJĄCEGO TEREN 
GMINY WIENIAWA
  
 ST. SIERŻ. WOJCIECH POLAK
 


TEL. SŁUŻBOWY 506-865-380
48 675-42-66
W PRZYPADKU BRAKU POŁĄCZENIA: 48 675-42-00   
997 lub 11
INFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
.

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych 


Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieniawa tworzy i prowadzi Wójt Gminy od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieniawa obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
    1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
    2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
    3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
    4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
    1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
    2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Wieniawa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88,  oraz w załączniku.

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
Załaczniki:

- Informacja o rejestrze działalności regulowanej

- Wzór wniosku o wpis oraz oświadczenie o spełnienu warunkówINFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.Konsultacje mieszkańców
Gminy Wieniawa w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
.
Załaczniki:

- Zarządzenie Wójta Gminy Wieniawa z 30 stycznia 2012 roku wraz z załacznikiem.

- Formularz konsultacji projektu uchwały opieki nad zwierzętami bezdomnymiINFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis skrócony aktu małzeństwa, jeżeli związek małżeński zawarty został poza Gminą Wieniawa
- dowody osobiste - do wglądu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
tel. 48 483 37 79

TERMIN:

Medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość jubileuszu "Złote Gody" odbywa się po otrzymaniu z Mazowieckiego Urzedu Marszałkowskiego w Warszawie - Delegatura w Radomiu - medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Termin oczekiwania na medale wynosi obecnie 7-9 miesięcy od daty złozenia wniosku o ich nadanie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego wysyłą pismo do Jubilatów którzy zawierali związek małżenski w Gminie Wieniawa z prośbą o wypowiedzenie osobistegoudziału w uroczystości. Po uzyskaniu zgody na uruchomienie procedury związanej z nadaniem medali USC przkazuje Wojewodzie Mazowieckiemu - Delagatura w Radomiu wykaz jubilatów.

OPŁATY:

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

INFORMACJE DODATKOWE:

Osoby obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego - które zawarły związek małżeński poza Gminą Wieniawa - wyrażające chęć udziału w uroczystości jubileuszu, powinny zgłosić się osobiście do USC z odpisem skróconym aktu małżeństwa.
Ceremonia wręczenia medali przez Wójta Gminy Wieniawa odbywa się w Urzędzie Gminy Wieniawa, po uprzednim zaproszeniu Dostojnych Jubilatów.
Zaproszenia wysyłane są z ok. 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.
WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH JUBILEUSZU "ZŁOTYCH GODÓW" można uzyskać pod numerem
telefonu: 486730001
fax: 486730244
mail: ug_wieniawa@interia.pl
Osoba Kontaktowa: Kierownik USC Ryszard Kłak

PODSTAWA PRAWNA:

- art.19,art. 31 ust.3, art. 33 ust.2a Ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992r. Nr 90 poz. 450 ze zm.)
- § 2 ust.2 i 3, §4 ust. 2, § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szeczgółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r. Nr 277 poz. 2743 ze zm.).INFORMACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

wybory 2011
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.


+++ Więcej informacji w zakładce Wybory oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

PROTOKOŁY GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
GMINA WIENIAWA
OBWÓD NR 1
 - Sejm, Senat
OBWÓD NR 2
- Sejm, Senat

 OBWÓD NR 3
 
- Sejm, Senat
OBWÓD NR 4
- Sejm, SenatBEZPŁATNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ROZWOJOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ DLA ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW Z TERENU GMINY WIENIAWA
[Ad: baner Ty i Ja]
+++ Więcej informacji w zakładce Projekty UE


PROGRAM
logoNabór uczestników
do Programu Wizyty Studyjne, realizowanego jako działanie międzysektorowe w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

[więcej informacji]VI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
VI edycja Konkursu fotograficznego
„Mazowsze bliskie sercu”

  VI edycja Konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”DOŻYNKI GMINNE 2011 - FOTO
DOŻYNKI GMINNE 2011 
dozynki dozynki dozynki dozynkidozynki dozynki dozynki dozynki dozynki dozynki dozynki dozynki
aby powiększyć zdjęcia
należy na zdjęciu wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać "pokaż obrazek"

.
+++[więcej zdjęć]
paczka 1 -Dożynki Gminne 2011 - 4,31MB (PDF)

paczka 2 -Dożynki Gminne 2011 - 4,37MB (PDF)

paczka 3 -Dożynki Gminne 2011
- 7,56MB (PDF)

paczka 4 - Występ grupy teatralnej Z.S.O. - 4,15MB (PDF)

paczka 5 - Mecz finałowy Pucharu Wójta 2011 - 5,93MB (PDF)
(paczki zdjęć są dość duże więć prosimy o cierpliwość w ich pobieraniu)


archiwum

Chcesz zobaczyć starsze
Informacje Dla Miszkanców
Przejdź do zakładki
"Archiwum Informacji"

Aktualności
logo
JUBILEUSZ PROBOSZCZA 50 LAT

ZŁOTY JUBILEUSZ „TOBIE PANIE ZAUFAŁEM”

W dniu 29 maja 2011 roku w Kościele Parafialnym p.w Św. Katarzyny w Wieniawie odbyła się uroczysta Msza [...]
Kamera internetowa
 

 
Copyright © 2009 Gmina Wieniawa. Wszystkie prawa zastrzeżone